พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ที่นี่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ด้านเงินตราและผ้าไทย ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือ ห้องเงิน ซึ่งแสดงประวัติความเป็นมาของเงินตราของประเทศไทย ตั้งแต่การนำโลหะที่มีค่าต่างๆ มาแลกเปลี่ยนกันสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรื่องราวเงินตรายุคแรกของโลก เงินตราในยุคสมัยต่างๆ เช่น สุวรรณภูมิ ฟูนัน ทวารวดี ศรีวิชัย สมัยล้านนา เงินตราศรีเกษตร และเงินตราร่วมสมัย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบมาโดยตลอด

แต่อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้มีแค่เงินตราสมัยโบราณเพียงอย่างเดียว เพราะในส่วนที่สองนั้น เป็นส่วนที่จัดแสดงห้องผ้าเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทย โดยนำเสนอเรื่องราวของผ้าที่มีบทบาทต่อชุมชน เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2519 ทั้งยังทรงเป็นผู้ริเริ่มเครื่องแต่งกายประจำชาติไทย ส่งเสริมการทอผ้าไหม นอกจากนี้ยังจัดแสดงเรื่องราว ความสำคัญของผ้าที่สะท้อนถึงศิลปะ ความเชื่อ ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และส่งผลต่อสภาพของเศรษฐกิจ และความรุ่งเรืองในสมัยนั้นๆ สำหรับคนรักผ้าไทยแล้ว จะได้ชมผ้าไทยท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี พร้อมกับกรรมวิธีการทอผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคด้วย

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในอาคารเอนกประสงค์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดธนาคาร เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมและติดต่อขอเข้าชมได้ที่ โทร.0 5393 1182-3 โทรสาร 0 5322 4168

/ขอบคุณ ททท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *